HPC Ukraine

Працевлаштування за суміжними медичними професіями

Українська професійна рада охорони здоров’я надає високоякісні послуги з працевлаштування медичних спеціалістів закордоном. Репутація, досвід та експертність спеціалістів Ради дозволяє лікарям реалізувати свій потенціал в медичній сфері у країнах будь-якого континенту.

Наші послуги включають в себе:

  • Кар’єрні консультації: Наші фахівці допоможуть вам визначити вашу кар’єрну стратегію та вибрати найкращі можливості для розвитку у медичній галузі за кордоном.
  • Підготовка документів: Ми підготуємо ваші документи, включаючи резюме, сертифікати та рекомендаційні листи, щоб ви могли переконатися в легкому процесі працевлаштування у США, Великобританії, Австралії, Канаді або ОАЕ.
  • Фахові іспити: Рада здійснює підготовку та реєстрацію на спеціалізовані медичні іспити (Prometric, Pearson тощо), які зазвичай вимагають іноземні регулюючі органи для працевлаштування в сфері охорони здоров’я.
  • Мовна підготовка: В структурному підрозділі Ради діє відділ фахової англійської мови за медичним спрямуванням, викладачі якого допоможуть вам досягти того рівня мовленнєвої компетентності, який вимагають від іноземних спеціалістів регулюючі органи тієї чи іншої країни.
  • Підготовка до співбесіди: Ми забезпечимо вам необхідну підготовку до співбесіди, щоб ви почували себе впевнено та готово до успішної кар’єри за кордоном.

У таблиці Ви можете ознайомитися з невичерпним переліком суміжних медичних професій за якими Українська професійна рада охорони здоров’я надає послуги з працевлаштування медичних спеціалістів.

  ALLIED HEALTH PROFESSIONS
Загальний перелік суміжних медичних професій
HPC UKRAINE  
Aesthetic/Beauty TherapistBeauty therapists perform various non-medical face and body treatments using their knowledge of skin biology, skin physiology, and cosmetic chemistry. They provide skin and hair removal treatments, massage therapy  Косметологи проводять різноманітні немедичні процедури по догляду за обличчям і тілом, використовуючи свої знання з біології, фізіології шкіри та косметичної хімії. Вони надають послуги з епіляції та депіляції, масажної терапії, тощо  
Audiologists and speech-language pathologists  Audiologists and speech-language pathologists (SLPs) specialize in the medical complexities of communication. Audiologists focus on diagnosing, preventing, and treating hearing and balance problems. Speech-language pathologists specialize in diagnosing and treating speech, language, and swallowing disorders.  Аудіологи та мовленнєві патологи (СЛП) спеціалізуються на медичних аспектах спілкування. Аудіологи зосереджуються на діагностиці, запобіганні та лікуванні проблем зі слухом та проблемами балансу слуху. Мовленнєві патологи спеціалізуються на діагностиці та лікуванні розладів мови та ковтання  
Arts therapists  An arts therapist is a psychological therapist who has arts-based experience and training in psychological interventions using drama, music or art as their primary mode of communication.  Арт-терапевт – це психотерапевт, який має досвід роботи з мистецтвом і підготовку в галузі психологічного втручання, використовуючи драму, музику або мистецтво як основний спосіб комунікації та лікування пацієнтів  
          AnesthesiologistsAnesthesiologist assistantAnesthesiologist assistants are highly skilled professionals who work under the direction of licensed anesthesiologists (specialist physicians) and as part of the anesthesia care team to design and implement anesthesia care plans.       They accompany the patient before, during, and after anesthesia to ensure quality and continuity of care. Anesthesiologist assistants are trained to assist in life-saving measures, such as CPR, and advanced cardiac life support.  Асистенти-анестезіологи – це висококваліфіковані фахівці, які працюють під керівництвом ліцензованих анестезіологів (спеціалістів) та беруть участь в розробці и та впровадження планів догляду за наркозом.   Вони супроводжують пацієнта до, під час і після наркозу, щоб забезпечити якість та безперервність догляду. Асистент-анестезіолог проходить навчання для надання допомоги в рятувальних заходах, таких як СЛР, та просунутої серцевої життєвої підтримки.  
Anesthesia technologist/technician  Certified Anesthesia Technician (Cer.A.T.) and Certified Anesthesia Technologist (Cer.A.T.T.) may include equipment maintenance and servicing such as cleaning, sterilizing, assembling, calibrating and testing, troubleshooting, requisitioning, and recording of inspections and maintenance. They may operate a variety of mechanical, pneumatic, and electronic equipment used to monitor, evaluate, and manage the patient undergoing anesthesia.   The scope of practice and duties assigned to an AT will vary from state to state and from one facility to another.  Сертифікований технік з анестезії (Cer.A.T.) та сертифікований технолог з анестезії (Cer.A.T.T.) займаються технічним обслуговуванням та обслуговуванням обладнання, наприклад очищення, стерилізація, складання, калібрування та тестування, усунення несправностей, реквізиція, та облік перевірок та обслуговування. Вони можуть працювати з різноманітним механічним, пневматичним та електронним обладнанням, яке використовується для моніторингу, оцінки та управління станом пацієнта, який проходить наркоз.  
Biomedical scientistsA biomedical scientist analyses specimens from patients to provide data to help doctors diagnose and treat disease.Біомедичний вчений аналізує зразки, взяті у пацієнтів, щоб надати дані, які допоможуть лікарям діагностувати та лікувати захворювання.
Physical therapists  Physical therapists diagnose and treat patients who have medical problems or injuries that limit their abilities to move or function in their daily lives. Patients will typically come to a physical therapist after being referred by their primary physician. Physical therapists work with people who have experienced an injury or disease that has affected their movement and range of motion.         A physical therapist will examine a patient and then create a recovery plan. They often focus on treatments that reduce the need for surgery and prescriptive drugs. A physical therapist uses a combination of exercise, stretches, hands-on techniques, and equipment to restore function or relieve pain.  Фізичні терапевти діагностують та лікують пацієнтів, які мають медичні проблеми або травми, які обмежують їх здатність рухатися чи функціонувати у повсякденному житті. Пацієнти, як правило, приходять до фізичного терапевта після направлення їх основного лікаря. Фізичні терапевти працюють з людьми, які зазнали травми або захворювання, що вплинули на їх рух і діапазон руху.   Фізичний терапевт оглядає пацієнта і створює план одужання. Вони часто зосереджуються на лікуванні, що зменшує потребу в хірургії та рецептивних препаратах. Фізичний терапевт використовує комбінацію фізичних вправ, розтяжок, практичних прийомів та обладнання для відновлення функцій організму або зняття болю.  
Occupational therapists and respiratory therapistsOccupational therapists evaluate and treat people who have injuries, illnesses, or disabilities to help them with vocational, daily living, and other skills that promote independence.     Respiratory therapists care for patients who have trouble breathing—for example, because of conditions such as asthma or chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Their patients range from premature infants with undeveloped lungs to older adults whose lungs are diseased.  Трудові терапевти оглядають та лікують людей, які мають травми, хвороби чи інвалідність, щоб допомогти їм у професійному, щоденному житті та інших навичках, що сприяють незалежності.   Респіраторні терапевти доглядають за пацієнтами, які мають проблеми з диханням —, наприклад, через такі захворювання, як астма або хронічне обструктивне захворювання легень. Їх пацієнти варіюються від недоношених дітей з нерозвиненими легенями до дорослих людей.
                Diagnostic medical personnel    Medical laboratory scientistsMedical laboratory science professionals, often called medical laboratorians, are vital healthcare detectives, uncovering and providing laboratory information from laboratory analyses that assist physicians in patient diagnosis and treatment, as well as in disease monitoring or prevention  Медичні лабораторні наукові працівники здійснюють роз’яснення та надають лабораторну інформацію з лабораторних аналізів, які допомагають лікарям у діагностиці та лікуванні пацієнтів, а також у моніторингу чи профілактиці захворювань
Cytogenetic technologistsCytogenetic technologists are lab specialists who prepare, examine, and analyze chromosomes in patients’ DNA to learn about the relationship between genetics and health. They work with doctors to help diagnose and treat a variety of genetic diseases such as congenital disorders, blood disorders, tumors, and birth defects.  Цитогенетичні технологи – це спеціалісти лабораторії, які готують, досліджують та аналізують хромосоми у ДНК пацієнтів, щоб дізнатися про взаємозв’язок генетики та здоров’я. Вони працюють з лікарями, щоб допомогти діагностувати та лікувати різноманітні генетичні захворювання, такі як вроджені розлади, порушення у крові, пухлини та вроджені вади.  
  Diagnostic molecular scientistsDiagnostic molecular scientists are experts in analyzing the most basic building blocks of the human body: DNA and RNA. They study various human samples including blood and bone, fetal cells, and hair follicles. Duties can include preparing samples, sequencing DNA, analyzing data, and reporting findings. These specialized scientists may also develop protocols and write documents related to quality control.  Спеціаліст з молекулярної діагностики є експертами з аналізу основних складових людського організму: ДНК та РНК. Вони вивчають різні біологічні зразки людини, включаючи кров і кістки, клітини плода та волосяні фолікули. Обов’язки можуть включати підготовку зразків, послідовність ДНК, аналіз даних та результати звітності. Ці спеціалісти можуть також розробляти протоколи та писати документи, пов’язані з контролем якості.  
  HistotechnologistsHistotechnologists (HTLs) are members of a laboratory team who employ histologic technology to diagnose diseases, conduct research, or instruct others in science.   A histotechnologist will prepare very thin slices of human, animal or plant tissue for microscopic examination. This is an important part of the intricate process of scientific investigation used in establishing and confirming patient diagnosis.  Гістотехнологи є членами лабораторної команди, яка використовує гістологічну технологію для діагностики захворювань, проведення досліджень.   Гістотехнолог готує тканини людини, тварин або рослин для мікроскопічного дослідження. Це важлива частина складного процесу наукового дослідження, який використовується для встановлення та підтвердження діагностики пацієнта.  
    Pathologists’ assistants  A pathologists’ assistant is a highly trained, certified allied health professional who is qualified by academic and practical training to provide services in anatomic pathology under the supervision of a licensed, board-certified, or board-eligible anatomic pathologist.       Services in both surgical and autopsy pathology include processing a variety of laboratory specimens, comprehensive macroscopic examination, and evaluating all surgical pathological specimens. Pathologists’ assistants also perform postmortem examinations including prosection, assisting the pathologist with rendering the provisional anatomic diagnosis, composing the clinical history, recording the macroscopic anatomic findings, and submitting tissue sections for microscopic examination.  Асистент патологоанатомів ’ – це висококваліфікований, сертифікований медичний працівник, який має кваліфікацію академічної та практичної підготовки для надання послуг з анатомічної патології під наглядом ліцензованого сертифікованого спеціаліста.   До їх обов’язків входить: обробка різноманітних лабораторних зразків, всебічне макроскопічне обстеження та оцінка всіх хірургічних патологічних зразків. Помічники патологоанатомів також проводять посмертні обстеження, включаючи просекцію, допомагаючи патологу у постановці попереднього анатомічного діагнозу, складаючи клінічну історію, фіксуючи макроскопічні анатомічні результати, і подання тканинних секцій для мікроскопічного дослідження.  
              Imaging specialists        RadiographersRadiologic technologists perform X-rays and other diagnostic imaging examinations on patients. They also: Adjust and maintain imaging equipment Follow precise orders from physicians on what areas of the body to image Prepare patients for procedures, including taking a medical history and shielding exposed areas that do not need to be imaged Position the patient and the equipment in order to get the correct image Operate the computerized equipment to take images Work with physicians to evaluate the images and to determine whether additional images need to be taken Keep detailed patient records  Рентгенологи проводять рентгенівські та інші діагностичні знімки на пацієнтів. Вони також: Налаштування та обслуговування обладнання для візуалізації знімків Дотримуються доручень лікарів про те, які ділянки тіла зображувати Готують пацієнтів до процедур, включаючи взяття історії хвороби Розміщують пацієнта та обладнання, щоб отримати правильне зображення Керують комп’ютеризованим обладнанням для зйомки зображень Працюють з лікарями, щоб оцінити зображення та визначити, чи потрібно робити додаткові зображення Зберігають детальні записи пацієнтів  
Nuclear medicine technologistsNuclear medicine technologists perform tests for diagnosis and medical research. They prepare and give small doses of radioactive drugs (radiopharmaceuticals) to patients, then use high-level imaging equipment to record images of the radioactive material in the body. Physicians interpret the images to study and diagnose an infection or disorder. Nuclear medicine technologists also give doses of radiation to patients internally to treat medical conditions.  Технологи з ядерної медицини проводять діагностику та медичні дослідження. Вони готують і дають пацієнтам невеликі дози радіоактивних препаратів (радіофармацевтичних препаратів), потім використовують обладнання для візуалізації зображень радіоактивного матеріалу в організмі. Лікарі інтерпретують зображення для вивчення та діагностики інфекції чи розладу. Технологи з ядерної медицини також дають дози опромінення пацієнтам внутрішньо для лікування медичних станів.  
Sonographers  Sonographers use imaging equipment and soundwaves to form images of many parts of the body, known as ultrasounds. They are trained to acquire and analyze these sonographic images. These images are used to help doctors diagnose and treat many medical conditions.  Сонографи використовують обладнання для візуалізації та звукові хвилі для формування зображень частин тіла (УЗД). Ці зображення використовуються для того, щоб допомогти лікарям діагностувати та лікувати багато медичних станів.  
Nutritionists and dietitians  Dietitians and nutritionists are experts in the use of food and nutrition to promote health and manage disease. They plan and conduct food service or nutritional programs to help people lead healthy lives. They also: Assess clients’ nutritional and health needs Counsel clients on nutrition issues and healthy eating habits Develop meal and nutrition plans, taking clients’ preferences and budgets into account Evaluate and monitor the effects of nutrition plans and practices and make changes as needed Create educational materials about healthy food choices and lifestyle Keep up with or contribute to the latest food and nutritional science research  Дієтологи та нутріціологи є експертами у споживанні їжі та харчування для зміцнення здоров’я та управління хворобами. Вони планують і проводять харчові послуги або харчові програми, щоб допомогти людям вести здоровий спосіб життя. Вони також: Оцінюють харчові та медичні потреби пацієнтів Консультують з питань харчування та здорових харчових звичок Розробляють плани харчування Оцінюють та слідкують за протіканням планів та практик харчування та вносити зміни за потреби Створюють навчальні матеріали про здоровий вибір їжі та спосіб життя  
  Physician assistants  A physician assistant (PA) is a licensed medical professional who holds an advanced degree and is able to provide direct patient care. They work with patients of all ages in virtually all specialty and primary care areas, diagnosing and treating common illnesses and working with minor procedures. They also: Making rounds and performing patient exams Diagnosing illnesses Assisting in surgery Ordering and interpreting laboratory tests and X-rays Prescribing medications Developing and managing treatment plans Advising patients on preventative care and optimal health practices  Помічник лікаря – ліцензований медичний працівник, який має вищу ступінь і здатний надавати пряму допомогу пацієнтам. Вони працюють з пацієнтами будь-якого віку практично у всіх сферах спеціальності та первинної медичної допомоги, діагностують та лікують загальні захворювання та працюють з незначними процедурами. Вони також: Роблять обхід та огляди пацієнтів Діагностують захворювань Асистують в хірургії Інтерпретують лабораторні аналізи та рентгенівські знімки Виписують ліки Розробляють та керують планами лікування Консультують пацієнтів щодо профілактики та оптимальних практик здоров’я  
  Practitioner psychologists  Psychology is the scientific study of people, the mind and behavior. Psychologists attempt to understand the role of mental functions in individual and social behavior.   The profession may be split into different modalities which have their own protected titles and qualification requirements.  Психологія – це наука, що вивчає людей, їхній розум і поведінку. Психологи намагаються зрозуміти роль психічних функцій в індивідуальній та соціальній поведінці.   Професія може бути розділена на різні модальності, які мають свої власні захищені назви та кваліфікаційні вимоги.  
  Prosthetists  Prosthetists are specifically trained to work with prostheses, such as artificial limbs and other body parts.Протезисти мають спеціальну підготовку для роботи з протезами, такими як штучні кінцівки та інші частини тіла  
Dental personnel    Dental hygienistsDental hygienists examine patients for signs of oral diseases, such as gingivitis, and provide preventive care, including oral hygiene. They also: Educate patients about oral health Remove tartar, stains, and plaque from teeth Apply sealants and fluorides to help protect teeth Take and develop dental X-rays Assess patients’ oral health and report findings to dentists Document patient care and treatment plans  Стоматологи-гігієністи обстежують пацієнтів на наявність ознак захворювань ротової порожнини, таких як гінгівіт, і надають профілактичну допомогу, включаючи гігієну порожнини рота. Вони також: Інформують пацієнтів про здоров’я порожнини рота видаляють зубний камінь, плями та наліт із зубів застосовують герметики та фториди для захисту зубів роблять рентгенівські знімки зубів Оцінюють стан здоров’я порожнини рота пацієнта та повідомляють про результати Документують плани лікування та доглядом за пацієнтом  
Dental assistantsDental assistants have many tasks, including patient care, recordkeeping, and appointment scheduling. Dental assistants typically do the following: Ensure that patients are comfortable in the dental chair Prepare patients and the work area for treatments and procedures Sterilize dental instruments Hand instruments to dentists during procedures Dry patients’ mouths using suction hoses and other equipment Instruct patients in proper oral hygiene Process x-rays and complete lab tasks, under the direction of a dentist Keep records of dental treatments Schedule patient appointments Work with patients on billing and payment  Асистенти стоматолога виконують багато завдань, включаючи догляд за пацієнтами, ведення документації та запис на прийом. Асистенти стоматолога зазвичай роблять наступне: Готують пацієнтів і робочу зону до лікування та процедур Стерилізують стоматологічні інструменти Передають інструменти стоматологам під час процедур Висушують ротову порожнину пацієнта за допомогою відсмоктувачів та іншого обладнання Інструктують пацієнтів щодо правильної гігієни порожнини рота Обробляють рентгенівські знімки та виконують лабораторні завдання під керівництвом стоматолога Ведуть записи про стоматологічне лікування Проводять запис пацієнтів Працюють з пацієнтами над виставленням рахунків та оплатою  
Emergency medical personnelEMTsEmergency medical technicians (EMTs) and paramedics assess injuries and illnesses, provide emergency medical care, and transport patients to medical facilities. EMTs and paramedics typically do the following: Respond to calls for medical assistance, such as at the scene of a car accident in which someone is injured Assess people’s condition and determine what treatment, if any, is needed Provide treatment, such as first aid or life support care, to sick or injured patients Prepare patients for and safely transport them to the emergency department of a hospital or other healthcare facility Document and report observations and any treatment provided, to physicians, nurses, or other healthcare staff Inventory and replace medical supplies and clean equipment after use  Фахівці екстреної медичної допомоги і парамедики оцінюють травми і захворювання, надають невідкладну медичну допомогу і транспортують пацієнтів до медичних установ. ЕМТ і парамедики зазвичай роблять наступне: Виїжджають на виклики, наприклад, на місце автомобільної аварії, в якій хтось постраждав оцінюють стан людей і визначають, яке лікування потрібно, якщо воно потрібне Надають першу медичну допомогу або підтримку життєдіяльності, хворим або травмованим пацієнтам Готують пацієнтів та безпечно транспортувати їх до відділення невідкладної допомоги лікарні Документують та звітують про спостереження та будь-яке надане лікування лікарям, медсестрам чи іншому медичному персоналу Інвентаризують та замінюють медичні матеріали та очищають обладнання після використання  
Paramedics  
Exercise science professionalsAthletic trainersAthletic trainers specialize in preventing, diagnosing, and treating muscle and bone injuries and illnesses. Athletic trainers typically do the following: Apply protective or injury-preventive devices, such as tape, bandages, and braces Recognize and evaluate injuries Provide first aid or emergency care Develop and carry out rehabilitation programs for injured athletes Plan and implement comprehensive programs to prevent injury and illness among athletes Perform administrative tasks, such as keeping records and writing reports on injuries and treatment programs  Спортивні тренери спеціалізуються на профілактиці, діагностиці та лікуванні м’язових і кісткових травм і захворювань. Вони зазвичай роблять наступне: Накладають захисні або травмопрофілактичні застосування, такі як бинти, пов’язки та корсети Розпізнають і оцінюють травми Надають першу або невідкладну допомогу Розробляють і проводять програми реабілітації для травмованих спортсменів Планують та впроваджують комплексні програми з профілактики травм і захворювань серед спортсменів Виконують адміністративні завдання, такі як ведення обліку та написання звітів про травми та програми лікування  
Exercise physiologistsExercise physiologists develop fitness and exercise programs that help patients recover from chronic diseases and improve cardiovascular function, body composition, and flexibility. Exercise physiologists typically do the following: Analyze a patient’s medical history to assess their risk during exercise and to determine the best possible exercise and fitness regimen for the patient Perform fitness and stress tests with medical equipment and analyze the resulting patient data Measure blood pressure, oxygen usage, heart rhythm, and other key patient health indicators Develop exercise programs to improve patients’ health  Фізіологи розробляють програми фітнесу та фізичних вправ, які допомагають пацієнтам відновитися після хронічних захворювань і покращити серцево-судинну функцію, склад тіла та гнучкість. Фізіологи з фізичного виховання зазвичай роблять наступне: аналізують історію хвороби пацієнта, щоб оцінити його ризик під час фізичних навантажень і визначити найкращий можливий режим фізичних вправ і фітнесу для пацієнта Проводять фітнес- та стрес-тести за допомогою медичного обладнання та аналізують отримані дані про пацієнта Вимірюють артеріальний тиск, споживання кисню, серцевий ритм та інші ключові показники здоров’я пацієнта Розробляють програми вправ для покращення здоров’я пацієнта  
KinesiotherapistsKinesiotherapists develop and monitor exercise programs to help people regain muscle strength and function lost due to injury or disease. Kinesiotherapists will: Evaluate the person’s mobility, strength, and endurance Discuss treatment goals Educate the patient about how the body works and what is causing the impairment Develop an appropriate, targeted treatment plan Guide the patient in performing exercises correctly Monitor progress Modify the plan as needed to achieve specific goals Provide appropriate adaptive equipment and training Provide training for caregiversКінезіотерапевти розробляють і контролюють програми вправ, щоб допомогти людям відновити м’язову силу і функції, втрачені через травму або хворобу. Кінезіотерапевти: Оцінюють рухливість, силу та витривалість пацієнта Обговорюють цілі лікування Інформують пацієнта про те, як працює організм і що спричиняє порушення Розробляють відповідний, план лікування Допомагають пацієнту правильно виконувати вправи Моніторять прогрес Модифікують план за потреби для досягнення конкретних цілей Забезпечують відповідне адаптивне обладнання та навчання Проводять навчання для осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом  
Health information technologists  Health information technologists advise organizations on computerized healthcare systems and analyze clinical data. Health information technologists typically do the following: Help to determine requirements for computerized healthcare systems Evaluate and support the implementation of health information systems Organize and update information in clinical databases or registries Compile data and generate reports, such as for disease registry or treatment Track patient outcomes for quality assessment Validate the integrity of patient data Ensure privacy, security, and confidentiality of patient’s health information  Інформаційні технологи в галузі охорони здоров’я консультують організації щодо комп’ютеризованих систем охорони здоров’я та аналізують клінічні дані. Медичні інформаційні технологи зазвичай роблять наступне: Допомагають визначити вимоги до комп’ютеризованих систем охорони здоров’я Оцінюють і підтримують впровадження медичних інформаційних систем Організовують і оновлюють інформацію в клінічних базах даних або реєстрах Збирають дані та створюють звіти, наприклад, для реєстру захворювань або лікування Відстежують результати лікування пацієнтів для оцінки якості Перевіряють цілісність даних про пацієнтів Забезпечують приватність, безпеку та конфіденційність медичної інформації про пацієнта  
Health educators  Asthma educatorsAn asthma educator is an expert in teaching, educating, and counseling individuals with asthma and their families in the knowledge and skills necessary to minimize the impact of asthma on their quality of life.  Астма-педагог – це фахівець з викладання, навчання та консультування людей з астмою та їхніх сімей щодо знань і навичок, необхідних для мінімізації впливу астми на якість їхнього життя.  
Diabetes educators  Diabetes Educators provide and manage health education programs that help individuals, families, and their communities maximize and maintain healthy lifestyles. Use data to identify community needs prior to planning, implementing, monitoring, and evaluating programs designed to encourage healthy lifestyles, policies, and environments.  Педагоги з питань діабету створюють і керують програмами санітарної освіти, які допомагають окремим людям, сім’ям максимізувати та підтримувати здоровий спосіб життя. Використовувати дані для визначення потреб громади перед плануванням, впровадженням, моніторингом та оцінкою програм, спрямованих на заохочення здорового способу життя, політики та середовища.  
CounselorsGenetic counselorsGenetic counselors assess clients’ risk for a variety of inherited conditions, such as birth defects. They review genetic test results with individuals and families and support them in making decisions based on those results. They also offer information to other healthcare providers. Genetic counselors typically do the following: Collect comprehensive family and medical histories through means such as interviews, discussions with physicians, and reviewing medical records Evaluate genetic information to identify clients at risk for specific hereditary disorders Document information from counseling sessions to send to clients or to referring physicians Discuss testing options and the associated risks, benefits, and limitations with clients and other healthcare providers  Генетичні консультанти оцінюють ризик виникнення у пацієнтів різних спадкових захворювань, таких як вроджені вади розвитку. Вони аналізують результати генетичних тестів разом з пацієнтами та сім’ями і допомагають їм у прийнятті рішень на основі цих результатів. Вони також надають інформацію іншим медичним працівникам. Генетичні консультанти зазвичай роблять наступне: збирають повні сімейні та медичні історії за допомогою таких засобів, як інтерв’ю, бесіди з лікарями та перегляд медичної документації Оцінюють генетичну інформацію, щоб виявити клієнтів, схильних до ризику певних спадкових захворювань Документують інформацію, отриману під час консультування, щоб надіслати її пацієнтам або лікарям, які їх скеровують Обговорюють варіанти тестування та пов’язані з ними ризики, переваги та обмеження з пацієнтами та іншими медичними працівниками  
Mental health counselorsMental health counselors advise people on a range of issues, such as those relating to alcoholism, addictions, or depression. They provide support, including for prevention, to help clients recover from addiction, modify problem behaviors, or improve mental health. mental health counselors typically do the following: Evaluate clients’ mental and physical health, addiction, or problematic behavior and assess their readiness for treatment Develop, recommend, and review treatment goals and plans with clients and their families Assist clients in developing skills and behaviors necessary to recover from their addiction or modify their behavior Work with clients to identify behaviors or situations that interfere with their recovery Document and maintain records of clients’ progress Teach clients’ family members about addiction or behavior disorders and help them develop strategies to support clients in recovery  Консультанти з психічного здоров’я консультують людей з цілого ряду питань, наприклад, пов’язаних з алкоголізмом, залежністю або депресією. Вони надають підтримку, в тому числі профілактичну, щоб допомогти клієнтам вилікуватися від залежності, змінити проблемну поведінку або покращити психічне здоров’я. Консультанти з психічного здоров’я зазвичай роблять наступне: Оцінюють психічне та фізичне здоров’я пацієнта, його залежність або проблемну поведінку та визначають його готовність до лікування розробляють, рекомендують і переглядають цілі та плани лікування разом з пацієнтами та їхніми сім’ями Допомагають пацієнтам у розвитку навичок і поведінки, необхідних для одужання від залежності або модифікації їхньої поведінки Працюють з пацієнтами над виявленням поведінки або ситуацій, які заважають їхньому одужанню документують та ведуть облік прогресу пацієнта Навчають членів сім’ї пацієнта про залежність або поведінкові розлади та допомагають їм розробляти стратегії для підтримки пацієнта в одужанні.  
Family therapists  Marriage and family therapists help people manage problems with their family and other relationships. Marriage and family therapists typically do the following: Encourage clients to discuss their emotions and experiences Help clients process their reactions and adjust to difficult changes in their life, such as divorce and layoffs Guide clients through the process of making decisions about their future Help clients develop strategies and skills to change their behavior and to cope with difficult situations Refer clients to other resources or services in the community, such as support groups or inpatient treatment facilities Complete and maintain confidential files and mandated records  Шлюбні та сімейні терапевти допомагають людям вирішувати проблеми у сімейних та інших стосунках. Шлюбні та сімейні терапевти зазвичай роблять наступне: Заохочують клієнтів обговорювати свої емоції та переживання допомагають клієнтам опрацювати свої реакції і пристосуватися до складних змін у житті, таких як розлучення і звільнення Проводять клієнтів через процес прийняття рішень щодо їхнього майбутнього Допомагають клієнтам розробити стратегії та навички, щоб змінити свою поведінку та впоратися зі складними ситуаціями Скеровують клієнтів до інших ресурсів чи послуг, таких як групи підтримки чи стаціонарні лікувальні заклади  
Specialists in cancer Diagnosis and treatmentMedical physicistsMedical physicists apply their knowledge of physics to the development and use of medical radiation treatments, devices, and technologies. They make sure the equipment is operating correctly and are often involved directly with a patient’s diagnosis and treatment, as well as with radiation safety and product development. They also: Plan radiation treatments for cancer patients Study how radiation effects the body Ensure equipment is safe, effective, and working properly Develop new safety procedures Consult with physician colleagues Research new treatment options for cancer, heart disease, or mental illness Teach and train future medical physicists, residents, and medical students  Медичні фізики застосовують свої знання з фізики для розробки та використання медичних радіаційних методів лікування, приладів і технологій. Вони стежать за правильністю роботи обладнання і часто беруть безпосередню участь у діагностиці та лікуванні пацієнтів, а також у забезпеченні радіаційної безпеки та розробці продуктів. Вони також Планують променеве лікування для онкохворих Вивчають, як радіація впливає на організм Переконуються, що обладнання є безпечним, ефективним і працює належним чином Розробляють нові процедури безпеки Консультуються з колегами-лікарями Досліджують нові методи лікування раку, хвороб серця чи психічних захворювань Навчають та тренують майбутніх медичних фізиків та студентів-медиків  
Medical dosimetristsA medical dosimetrist is an analytical member of the radiation oncology team who works closely in collaboration with radiation therapists, medical physicists, and radiation oncologists within the department. A medical dosimetrist has an overall knowledge of math, physics, anatomy & physiology, radiobiology, and knows the characteristics and clinical relevance of radiation oncology treatment machines and equipment. With their expertise, medical dosimetrists design, generate, and measure radiation dose distributions and dose calculations while providing oversight to high-level treatment procedures in both external beam radiation therapy and brachytherapy.  Медичний дозиметрист – це аналітичний член команди променевої онкології, який тісно співпрацює з променевими терапевтами, медичними фізиками та радіаційними онкологами. Медичний дозиметрист володіє загальними знаннями з математики, фізики, анатомії та фізіології, радіобіології, а також знає характеристики та клінічне значення апаратів та обладнання для лікування променевої онкології. Завдяки своїм знанням медичні дозиметристи проектують, генерують і вимірюють розподіл доз опромінення та проводять розрахунки доз, а також здійснюють нагляд за висококваліфікованими процедурами лікування як зовнішньої променевої терапії, так і брахітерапії.
Radiation therapists  Radiation therapists administer doses of radiation to patients who have cancer or other serious diseases. Radiation therapists typically do the following: Explain treatment plans to the patient and answer questions about treatment Protect the patients and themselves from improper exposure to radiation Determine the location of tumors to ensure correct positioning of patients for administering each treatment Calibrate and operate the machine to treat the patient with radiation Monitor the patient to check for unusual reactions to the treatment Keep detailed records of treatment  Променеві терапевти призначають дози опромінення пацієнтам, хворим на рак або інші серйозні захворювання. Променеві терапевти зазвичай роблять наступне: Пояснюють пацієнтові план лікування і відповідають на запитання про лікування Захищають пацієнтів і себе від неналежного опромінення Визначають розташування пухлин, щоб забезпечити правильне розташування пацієнтів для проведення кожного виду лікування Калібрують та експлуатують апарат для лікування пацієнта променевою терапією Спостерігають за пацієнтом, щоб виявити незвичні реакції на лікування Ведуть детальні записи про лікування  
Pharmacy personnelPharmacy techniciansPharmacy technicians help pharmacists dispense prescription medication to customers or health professionals. They mainly work in retail pharmacies and hospitals. Pharmacy technicians typically do the following: Collect information needed to fill a prescription from customers or health professionals Measure amounts of medication for prescriptions Package and label prescriptions Organize inventory and alert pharmacists to any shortages of medications or supplies Accept payment for prescriptions and process insurance claims Enter customer or patient information, including any prescriptions taken, into a computer system Answer phone calls from customers Arrange for customers to speak with pharmacists if customers have questions about medications or health matters  Фармацевтичні техніки допомагають фармацевтам відпускати рецептурні ліки клієнтам або медичним працівникам. В основному вони працюють в роздрібних аптеках і лікарнях. Аптечні техніки зазвичай роблять наступне: Збирають інформацію, необхідну для виконання рецепта, від клієнтів або медичних працівників Вимірюють кількість ліків за рецептом упаковують і маркують рецепти Організовують інвентаризацію та попереджають фармацевтів про нестачу ліків або витратних матеріалів Приймають оплату за рецептами та обробляють страхові випадки Вводять в комп’ютерну систему інформацію про клієнта або пацієнта, в тому числі про отримані рецепти Відповідають на телефонні дзвінки клієнтів Організовують для клієнтів розмови з фармацевтами, якщо у них є питання щодо ліків або здоров’я.  
Assistants  Pharmacy assistants help pharmacists and pharmacy technicians order, prepare and dispense medicines.  Фармацевтичні асистенти допомагають фармацевтам і фармацевтичним технікам замовляти, готувати та відпускати ліки  
Other healthcare providers and support personnel, such as medical assistants   Інші медичні працівники та допоміжний персонал, наприклад, медичні асистенти

HPC Ukraine